Algemene voorwaarden


Aansprakelijkheid
Mind your Balance verzorgt neurofeedback, coaching en workshops waarbij een begeleidende rol wordt gehanteerd en geen adviserende rol. Dit houdt in dat de cliënt zelf geheel verantwoordelijk is voor de eigen keuzes en de gevolgen daarvan en Mind your Balance hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden. Tevens is neurofeedback middels NeurOptimal® geen behandeling maar een training. De training richt zich niet op een specifieke klacht maar op de algehele balans van het centraal zenuwstelsel. Er is geen resultaatverplichting gekoppeld aan de diensten van Mind your Balance. Zoals vooraf aan (potentiële) cliënten geïnformeerd gaat een cliënt bij afname van één of meer van de diensten van Mind your Balance automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Mind your Balance.

Geheimhouding
Mind your Balance registreert gegevens van cliënten ten behoeve van optimale begeleiding. Alle gegevens van cliënten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Verstrekking van deze gegevens aan derden, zoals een arbo-arts of werkgever, zal uitsluitend met expliciete toestemming van de desbetreffende cliënt plaatsvinden, met uitzondering van situaties waarbij het prijsgeven van gegevens van belang is om levensgevaar van een persoon te verminderen.

Betaling
Rechtsgeldige betaling kan enkel geschieden op bankrekeningnummer NL 14 RABO 0160 8259 97 ten name van Mind your Balance, te Zevenbergschen Hoek onder vermelding van het op de betaling betrekking hebbende factuurnummer. Facturen dienen voldaan te worden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Pakketten dienen vooraf betaald te worden. Bij gebruik van een pakket wordt er geen restitutie verleend bij afwezigheid van (één van) de desbetreffende cliënt(en).
Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Mind your Balance vrij om, zonder nadere ingebrekestelling, incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen te laste van de debiteur.